Szkoła dla Ciebie - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
imieniny: Sabina, Florencjusz
Dzisiaj jest: 27 październik 2021 Godzina:

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Wyszukiwarka

Top 1

Top 2

Top mały 1

Szkoła dla Ciebie

Prawo o profilu praktycznym – nowy kierunek studiów Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo i od 1 października 2021 roku rozpoczyna kształcenie na stacjonarnych, bezpłatnych studiach prawniczych o profilu praktycznym. Prowadzone przez SWWS studia prawnicze oferują studentom m.in.: praktyczny program nauczania, indywidualnych opiekunów naukowych, naukę prawniczych języków obcych, praktyki i staże, stypendia naukowe i socjalne, zakwaterowanie w akademiku oraz dostęp do podręczników on-line. Celem studiów jest kształcenie przyszłych prawników, którzy będą mieli wysokie kwalifikacje merytoryczne, a jednocześnie moralne do wykonywania zawodów prawniczych, a zwłaszcza tych, które mają na celu służbę na rzecz Państwa Polskiego.

Nowa koncepcja kształcenia – praktyczny profil nauczania i ścieżki zawodowe

Kształcenie na studiach prawniczych w SWWS będzie miało charakter praktyczny. Służyć temu będzie m.in. stworzenie małych grup ćwiczeniowych, objęcie studentów indywidualną opieką naukową (mentoringiem) oraz możliwość wyboru przez studenta (od IV roku studiów) jednej z trzech ścieżek zawodowych (ścieżki sądowo-prokuratorskiej, ścieżki prawniczych zawodów regulowanych − adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika lub ścieżki konsularno - legislacyjnej), w ramach których studenci będą odbywać praktyki zawodowe w sądach, prokuraturach i  kancelariach prawnych, poznając jednocześnie specyfikę wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych. Ten cykl studiów uzupełniony będzie praktykami w wybranym organie administracji publicznej, uczelnianej studenckiej poradni prawnej oraz Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Proponowany przez SWWS model studiów prawniczych jest bardzo konkurencyjny i atrakcyjny z punktu widzenia przygotowania do pracy zawodowej. Dzięki praktycznemu profilowi studiów, łączącemu klasyczne kształcenie akademickie z prawniczym kształceniem zawodowym, studenci zdobędą w trakcie studiów zarówno wiedzę teoretyczną, jak i bogate doświadczenie zawodowe i szereg praktycznych umiejętności.

Kadra dydaktyczna SWWS – eksperci i praktycy

Uruchamiając studia prawnicze o profilu praktycznym SWWS zaprosiła do współpracy szerokie grono prawników, którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową. Naszą kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz eksperci i praktycy (m.in.: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze i dyplomaci).

Udział w procesie nauczania praktyków o znaczącym doświadczeniu zawodowym oraz szeroka współpraca z przedstawicielami świata akademickiego wpływać będzie na stały dopływ wiedzy i doświadczeń oraz promowanie wśród studentów dobrych praktyk i ukazanie specyfiki wykonywania zawodów prawniczych.

Co po studiach? – sylwetka absolwenta studiów prawniczych w SWWS

Absolwent studiów prawniczych o profilu praktycznym posiadał będzie pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, umiejętności praktyczne pozwalające rozumieć problemy, procesy oraz zjawiska społeczne i prawne związane z tworzeniem, wykładnią i stosowaniem prawa, kwalifikacje pozwalające realizować różne zadania i role zawodowe w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki, umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia negocjacji i mediacji, jak również umiejętność przygotowywania pism procesowych oraz prowadzenia określonych spraw w sądach i urzędach. Absolwent kierunku prawo będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji publicznej (rządowych i samorządowych), wymiarze sprawiedliwości i innych instytucjach wymagających posiadania wiedzy prawniczej oraz w kancelariach prawnych. Będzie mógł także ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze (adwokacką, radcowską, notarialną, sędziowską, prokuratorską, legislacyjną). Absolwent będzie również sprawnie posługiwał się specjalistycznym językiem prawniczym oraz będzie potrafił tworzyć prace pisemne i wystąpienia z zakresu prawa w języku polskim i języku obcym.

Nowy kierunek studiów to nowa baza dydaktyczna i akademik

W związku z uruchomieniem studiów prawniczych SWWS pozyskała nowe obiekty w centrum Warszawy. Zajęcia dla studentów na kierunku prawo odbywać się będą w budynku przy ulicy Karmelickiej 9. W tym miejscu studenci będą mogli także załatwić wszelkie sprawy formalne dotyczące toku studiów. Jest to nowoczesny, kilkupiętrowy budynek, zapewniający wysoki standard prowadzonych zajęć i obsługi administracyjnej. Nowy dom studenta SWWS, położony przy ulicy Belwederskiej 44c, to bardzo komfortowy budynek, spełniający wszelkie standardy hotelowe i zapewniający wszystkim studentom możliwość zakwaterowania w przestronnych i umeblowanych pokojach z łazienkami. Bazę dydaktyczną i akademik dzieli odległość niecałych 6 kilometrów. Dystans ten można sprawnie i szybko pokonać dzięki bezpośrednim połączeniom autobusowym i tramwajowym oraz metrem.

Rekrutacja na prawo w SWWS już trwa

Rejestracja kandydatów na studia na kierunku prawo została uruchomiona w dniu 6 kwietnia i będzie trwać do dnia 7 lipca 2021 roku. Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie  irk.swws.edu.pl. 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej to 85 złotych (można ją wpłacić w banku, na poczcie lub przelewem na rachunek bankowy Uczelni). Do dnia 9 lipca 2021 roku kandydaci muszą uzupełnić w systemie IRK wyniki matur. Sporządzenie listy rankingowej kandydatów oraz podanie wyników kwalifikacyjnych na studia nastąpi do dnia 16 lipca 2021 roku. W dniu 30 lipca 2021 roku mija termin na dostarczenie do Uczelni dokumentów kandydatów przyjętych na studia. 2 sierpnia 2021 roku nastąpi ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem ewentualnych rezygnacji kandydatów. Szczegóły dotyczące przebiegu rekrutacji, sposobu wyliczania punktów rankingowych oraz koniecznych do złożenia dokumentów dostępne są na stronie: swws.edu.pl/prawo/prawo-rekrutacja/

Profil kandydata na studia prawnicze w SWWS

Kandydat na jednolite studia magisterskie w SWWS na kierunku prawo musi legitymować się świadectwem dojrzałości. Od kandydata oczekiwana jest wiedza z zakresu: historii Polski i historii powszechnej, bieżących problemów z zakresu polityki, gospodarki i społeczeństwa, wiedzy o świecie współczesnym oraz znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Kandydat powinien: dostrzegać i uwzględniać odczucia oraz opinie innych, deklarować chęć współpracy z innymi osobami, przejawiać inicjatywę i aktywność w kontaktach międzyludzkich, prezentować otwartą postawę na różnorodność kulturową, rozumieć potrzebę poszanowania godności ludzkiej i respektować podstawowe zasady i wartości etyczne oraz normy moralne. Kandydata powinna cechować: świadomość specyfiki pracy w zawodach związanych ze stanowieniem i stosowaniem prawa, wrażliwość na sprawy publiczne i społeczne oraz troska o dobro Państwa i dobro człowieka.

SWWS – uczelnia z tradycją i przyszłością

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, początkowo nosząca nazwę Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP), to uczelnia publiczna, utworzona w 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości i działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawowym celem SWWS jest przygotowanie kadr dla więziennictwa − szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (kandydatów na oficerów i kadry kierowniczej). Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe dla funkcjonariuszy SW oraz osób cywilnych. Zmiana nazwy Uczelni wynika z dostosowania do rozszerzonego zakresu jej działalności, która obejmuje kształcenie przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Zapraszamy na bezpłatne studia prawnicze w SWWS

W przypadku pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Organizacji Kształcenia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, pod numerami telefonu: 22 602 44 18, 22 602 44 19, 22 602 44 31 lub mailowo: rekrutacja.studia@swws.edu.pl. Szczegółowe informacje dotyczące studiów i rekrutacji zostały zamieszczone na stronie www.swws.edu.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/prawoswws

artykuł sponsorowany

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/