Społeczne - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 06 grudzień 2021 Godzina:
imieniny: Nikola, Jarogniew

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 2

Top 1

Top mały 1

Społeczne

Zgłoś uwagi do uchwały krajobrazowej

Od 30 listopada do 31 grudnia 2020 roku będzie można zapoznać się i wnieść uwagi do uchwały zwanej potocznie krajobrazową. Jej treść dostępna będzie w Urzędzie Miasta, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Pełna treść ogłoszenia w tej sprawie poniżej.

Prezydent Miasta Kalisza
WBUA.671.0001.2016

Kalisz, dnia 10.11.2020 r.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 293 z poźn. zm.) oraz Uchwały NR XXIX/351/2016 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 października 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”, w dniach od 30.11.2020 r. do 31.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (pok. nr 1) w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl), w zakładce: Uchwała Krajobrazowa. Ze względu na zaistniałą sytuację wystąpienia stanu epidemii zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub mailowo – tel. +48 62 7654378, mail wbua@um.kalisz.pl .

Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy zainteresowany może wnieść uwagi do projektu uchwały.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wbua@um.kalisz.pl , w terminie do dnia 14.01.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniesionej uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia jest Prezydent Miasta Kalisza.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia uchwały, w tym informacje o prawach osób, których dane dotyczą zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miast Kalisza (www.bip.kalisz.pl), w zakładce: zagospodarowanie przestrzenne – informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych WBUA6 (pkt 2).

RED, fot. UMK

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/