Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 12 maj 2021 Godzina:
imieniny: Flawia, Wszemił

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Samorząd

XXXVII Sesji Rady Miasta Kalisza ONLINE

O godz. 14.00 rozpocznie się XXXVII Sesji Rady Miasta Kalisza. Radni obradować będą online. Zachęcamy do oglądania transmisji (wideo pod artykułem).

Porządek obrad

XXXVII Sesji Rady Miasta Kalisza

w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 14.00

I.  Otwarcie posiedzenia.

II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                              

III. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miasta Kalisza.

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego,

2. utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 z siedzibą w Kaliszu,

3. przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

4. Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok,

5. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym,

6. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania
w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

7. udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

8. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2021 rok,

9. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza,

10. udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

VI. Informacje i sprawozdania za 2020 rok (materiał przekazany wcześniej):

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu – Mieście na prawach powiatu (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku),

- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2020,

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego za
rok 2020,

- Straży Miejskiej Kalisza – sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Kalisza za 2020 rok,

- Starostwa Powiatowego i Miasta Kalisza – sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2020 rok,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu – sprawozdanie
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2020 rok.

VII. Przyjęcie informacji o ulgach w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w 2020 roku przez Prezydenta Miasta Kalisza i kierowników jednostek organizacyjnych.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje.

IX. Interpelacje.

X. Zapytania radnych.

XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

XII. Punkt obywatelski.

XIII. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:

- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr XXXVII w dniu 25 marca 2021 r.,

- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/