Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 24 październik 2021 Godzina:

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Samorząd

VII Sesja Rady Miasta Kalisza LIVE

W Sali recepcyjnej kaliskiego ratusza rozpoczyna się VII Sesja Rady Miasta Kalisza. Zachęcamy do śledzenia obrad online.

Porządek obrad:

I.  Otwarcie posiedzenia.

II. Propozycje zmian porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Miasta Kalisza.

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2019 rok, 2. przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego, 3. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz, 4. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 5. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 6. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza, 7. zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 8. wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, 9. zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia, 10. emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu, 11. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038, 13. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani █████████████* na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, 14. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana █████████████* na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, 15. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Zarządu Związku Zawodowego Oświata w Katowicach na Prezydenta Miasta Kalisza.

VI. Informacje i sprawozdania za 2018 rok (materiał przekazany wcześniej):

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna w Kaliszu – Mieście na prawach powiatu (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku),

- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2018,

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego Miasta Kalisza w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Kalisza za rok 2018,

- Straży Miejskiej Kalisza – sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Kalisza 2018 rok,

- Starostwa Powiatowego i Miasta Kalisza – sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2018 rok,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu – sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 2018 rok.

VII. Odpowiedzi na interpelacje.

VIII. Interpelacje.

IX. Zapytania radnych.

X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

XI. Punkt obywatelski.

XII. Zamknięcie obrad.

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/