Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 23 październik 2021 Godzina:

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Samorząd

Uroczysta sesja i wyróżnienia dla zasłużonych kaliszan ZDJĘCIA

Najwyższe miejskie wyróżnienia: Odznaka Honorowa Miasta Kalisza oraz medal Honorowy Przyjaciel Kalisza zostały przyznane w piątek, 10 września podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza. Uroczystość odbyła się w nowo wyremontowanej sali recepcyjnej ratusza, w obecności wielu zaproszonych gości, m.in. delegacji z Hamm.

W Sali Recepcyjnej zebrali się radni oraz goście: parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, organizacji społecznych, instytucji. Wśród nich goście z partnerskiego miasta Hamm.

Sesję otworzył Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie doceniania obywateli o szczególnych zasługach, kaliszan, których postawa może być wzorem dla kolejnych pokoleń.

Krystian Kinastowski , prezydent Miasta Kalisza przybliżył najważniejsze działania samorządu w minionych miesiącach.

Dzisiaj, podczas tej Uroczystej Sesji, chcę podziękować radnym, którzy akceptują nasze projekty, wspierają ich realizację, zgłaszają swoje inicjatywy. Tym samym przyczyniają się do tego, że w trudnym czasie – pandemii, licznych zmian legislacyjnych - udaje nam się w Kaliszu realizować zakrojony na tak szeroką skalę program inwestycyjny. To bardzo cenne – mówił Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza. Jako symbol zmian zachodzących w mieście, prowadzonej rewitalizacji wspomniał odnowienie Sali Recepcyjnej. - Przywróciliśmy jej należny blask. Dzięki temu, dzisiejsze spotkanie ma odpowiednią oprawę. Patronem tej sali jest Ignacy Adam Bujnicki, prezydent Miasta w latach 1937-1939. Patriota, zasłużony dla miasta, jego Honorowy Obywatel, który za swoją obywatelską postawę zapłacił najwyższą cenę. Wniósł wiele w rozwój naszego miasta nie tylko jako prezydent, ale przede wszystkim jako inżynier, specjalista od elektryfikacji. Jego postać jest mi szczególnie bliska. Teraz, po odnowieniu, Sala Recepcyjna może godnie nosić jego imię. Przekraczając próg tej sali warto pamiętać, że jesteśmy wszyscy tu po to, by zgodnie działać na rzecz Kalisza i jego mieszkańców, by rozwijać miasto, by dopisać swoją historię. Niech to będzie piękna i chlubna karta w dziejach naszego Kalisza.

Najważniejszym punktem programu Sesji było wręczenie miejskich odznaczeń. Uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza to czas wyjątkowych podziękowań za pracę, trud i zaangażowanie, nie tylko w sprawy osobiste, ale przede wszystkim sprawy całego miasta i jego mieszkańców.

Odznaki Honorowe Miasta Kalisza otrzymali:

śp. Stefan Jakubowski - W latach 1919-1962 pełnił funkcję kierownika Szkoły Powszechnej im. Emila Repphana w Kaliszu. Był również nauczycielem i kierownikiem w Miejskiej Szkole Zawodowo Dokształcającej w Kaliszu. W warunkach wojennych organizował szkolnictwo i walczył z analfabetyzmem. Za wygłaszanie odczytów o działalności Piłsudskiego w celu zachęcenia rodaków do walki przeciwko zaborcy groziło mu aresztowanie. Udało mu się jednak zbiec. 8 listopada 1939 r. Stefan Jakubowski został niestety aresztowany jako zakładnik za działalność wojskową syna i osadzony w kaliskim więzieniu, z którego kilka miesięcy później został zwolniony i wysiedlony do Generalnej Guberni w Krakowie. Po zakończeniu działań wojennych przystąpił do organizacji zajęć szkolnych w zniszczonym przez okupanta budynku szkoły im. Emila Repphana. Za czasów jego kierownictwa placówka odznaczała się bardzo wysokim poziomem nauczania. W latach 1953-1957 był także radnym miasta Kalisza. Za swą działalność otrzymał liczne odznaczenia państwowe i wyróżnienia. Jego aktywność zawodowa i społeczna może stanowić wzór dla dzisiejszej młodzieży i grona pedagogicznego, natomiast poświęcenie Stefana Jakubowskiego na rzecz rozwoju kaliskiego szkolnictwa zasługuje na najwyższe uznanie i pośmiertne wyróżnienie Honorową Odznaką Miasta Kalisza.

Bogumił Łączyński (na zdj. wyżej) - od urodzenia mieszka w Sulisławicach. W latach 2000-2011 był sołtysem sołectwa Sulisławice, a obecnie z wielkim zaangażowaniem pełni rolę przewodniczącego Rady Sołeckiej. Aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju inicjatywach związanych z miastem, a szczególnie Sołectwem Sulisławice. Bogumił Łączyński jest jedną z trzech osób, które w 2000 r. doprowadziły do przyłączenia Sulisławic, Sulisławic Kolonii oraz Dobrzeca w granice miasta Kalisza. To człowiek o wielkim sercu, który dba o zabytki lokalnej kultury. Sprawuje pieczę nad zabytkowym parkiem w Sulisławicach oraz nad zabytkowym późnobarokowym dworem znajdującym się na jego terenie. Sam dokonał zabezpieczenia budynku dworu, a obecnie jest w trakcie realizowania prac renowacyjnych. Jego życie najbardziej oddają słowa: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Z zamiłowania strażak ochotnik, były członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. Gen. Stanisława Taczaka, a także członek Zarządu Miejskiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu. Za swoje serce i liczne zasługi dla naszego miasta został w roku 2012 odznaczony tytułem i medalem „Honorowy Przyjaciel Kalisza”. Dzięki jego działaniom na szczeblu samorządowym, zarówno Sulisławice, jak i miasto Kalisz wiele zyskały, dlatego nadszedł czas na wyróżnienie Bogumiła Łączyńskiego Odznaką Honorową Miasta Kalisza.

Jerzy Splitt (na zdj. wyżej) - Od 1982 r. zatrudniony w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, a w latach 1997-2015 dyrektor tej instytucji. Jego zainteresowania badawcze i popularyzatorskie skupiają się na przeszłości naszego miasta i regionu kaliskiego. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i prawie 200 artykułów popularno-naukowych promujących Kalisz. To również współautor książki „Kalisz poprzez wieki”, która do dziś stanowi podstawę wiedzy o przeszłości Kalisza dla najmłodszych mieszkańców miasta. Ponadto jest autorem scenariuszy prawie 50 wystaw muzealnych oraz współinicjatorem dwóch projektów zrealizowanych z pomocą środków Unii Europejskiej: zagospodarowania przestrzennego grodu wczesnośredniowiecznego na Zawodziu, cyklu przedsięwzięć muzealnych i widowisk plenerowych, a także dwóch filmów pod wspólnym tytułem „Wyprawa po bursztyn”. Jako reprezentant miasta w Radzie naukowo-programowej przyczynił się do zmiany przebiegu najstarszego szlaku kulturowego w Polsce – „Szlaku Piastowskiego”, który został włączony w obszar miasta Kalisza. Jerzy Splitt to także radny miejski I kadencji, a w latach 1993-1994 członek Zarządu Miasta Kalisza. Zaangażowany w Towarzystwo Miłośników Kalisza, Towarzystwo Przyjaciół Nauk i honorowego Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w pełni zasługuje na Odznakę Honorową Miasta Kalisza.

Romuald Zaręba (na zdj. wyżej) - kaliszanin, budowlaniec z wykształcenia i zamiłowania. W 1961 roku został kierownikiem budowy w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w Poznaniu, budowy Chłodni Składowej, WSK-Kalisz oraz wieży telewizyjnej w Chełmcach k/Kalisza. W kolejnych latach pracował także w Kaliskim Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowiskach kierownika, głównego technologa, głównego inżyniera, a następnie koordynatora technicznego robót budowlanych na budowie fabryki papieru na Węgrzech. Jego życie zawodowe wiąże się z wieloma projektami konstrukcyjnymi i rekonstrukcyjnymi licznych zabytków, budynków mieszkalnych oraz przemysłowych na terenie Kalisza.

Za działalność zawodową w dziedzinie ochrony dóbr kultury otrzymał wiele nagród m. in. Odznakę Honorową Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Odznaką Honorową NOT, Odznakę Honorową z Kosówką Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2004 r. order papieski „Pro Ecclesia et Pontifice” za całokształt działalności związanej z budową i utrzymaniem obiektów sakralnych w Diecezji Kaliskiej. Zajmował się również budową Ołtarza Papieskiego w 1997 r., a także działalnością w Akcji Katolickiej na terenie parafii kolegiackiej w Kaliszu. W 2021 r. przypada 60 lat od podjęcia przez Romualda Zarębę działalności zawodowej w budownictwie, a to doskonała okazja, aby wyróżnić pana Romualda Odznaką Honorową Miasta Kalisza.

Zbigniew Zawartka - W ubiegłym roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy zawodowej i działalności społecznej. Od ponad 40 lat jest członkiem społecznego ruchu Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu i sprawuje szereg funkcji kierowniczych, również we władzach miejskich. Od 10 lat jako przewodniczącym Miejskiej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP. W latach 2004-2008 osobiście zaangażował się w proces prywatyzacji ostatniego na terenie miasta Kalisza przedsiębiorstwa państwowego – Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego, co uchroniło tę firmę przed upadkiem. Przez 27 lat pracował w kaliskich strukturach Polskiego Biura Podróży „Orbis”, w tym 13 lat na stanowisku dyrektora Oddziału Wojewódzkiego. W latach 2004-2008 zasiadał również w Radzie Programowej Radia Merkury, pamiętając zawsze o Kaliszu, promując miasto z jego firmami i ich produktami. Zbigniew Zawartka to również zaangażowany działacz społeczny w innych obszarach funkcjonowania miasta Kalisza, w którym przez wiele lat działał w PTTK, Okręgowym Związku Kolarskim, a od czterech lat na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Calisia. Zawsze pogodny, uśmiechnięty i uczynny, nigdy nie odmawia pomocy innym i udowadnia, że z powodzeniem można łączyć życie zawodowe z aktywnością społeczną. Pana Zbigniewa śmiało można nazwać społecznikiem miasta Kalisza, więc wniosek o przyznanie mu Honorowej Odznaki Miasta Kalisza można uznać za w pełni uzasadniony.

Medal Honorowego Przyjaciela Kalisza otrzymał:

Jerzy Madejczyk (na zdj. wyżej) - Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego, w 1984 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kaliszu, w przychodni przy ul. Hanki Sawickiej, sprawując tam rolę kierownika. W trakcie pracy zdał egzamin ze specjalizacją lekarza rodzinnego i został również wicedyrektorem ZOZ ds. lecznictwa. Na co dzień zajmuje się diagnozowaniem przeróżnych dolegliwości. Oprócz tego, zawsze interesowała go praca społeczna, dlatego zdecydował się na bycie radnym Kalisza trzech kadencji (w latach 1998-2010). Dziś, pomimo wieku emerytalnego nadal czynnie pracuje w przychodni i choć praca pochłania mu większość czasu to nie wyobraża sobie życia bez pacjentów i troski o ich dobro. Wartości, jakimi kierował się przez całe swoje życie, przekazał nie tylko dzieciom, ale i wnukom. Dr Jerzy Madejczyk jest otwarty na niesienie pomocy kaliszanom, tym bardziej w tak trudnym i wyjątkowym dla wszystkich czasie pandemii. Niech wyróżnienie przyznane jego osobie będzie szczególnym uhonorowaniem nie tylko dr Madejczyka, ale też wszystkich medyków stojących na okrutnym froncie walki – walki z chorobą.

Uroczystość uświetnił występ – pochodzącej z Żegocina – Katarzyny Zawady, laureatki stypendium XVIII edycji programu Młoda Polska. Artystce towarzyszyli znakomici muzycy Filharmonii Kaliskiej.

kalisz.pl, fot. KPM

################################################################

Dziękujemy, że przeczytałeś ten artykuł. Podziel się tymi informacjami z innymi. Wyślij link swoim przyjaciołom i znajomym.  Twoje udostępnienie i polecenie nas innym jest dla nas najlepszym podziękowaniem  za pracę dziennikarską na rzecz naszych czytelników. Ciebie to nic nie kosztuje, nam pozwala rozwijać redakcję.

Masz dla nas ciekawy temat? Może szukasz jakiś informacji albo chcesz żebyśmy zajęli się jakąś sprawą? Pisz do nas: .  

Faktykaliskie.pl to portal informacyjny tematycznie obejmujący Kalisz i południową Wielkopolskę. Codziennie przygotowujemy dla Was nawet do kilkudziesięciu informacji o najważniejszych wydarzeniach z miasta i regionu. Na naszym portalu w zakładce „Telewizja Kalisz” znajdziesz też codzienny serwis informacyjny „Magazyn Miejski” jedynej telewizji w mieście. Zachęcamy też do odwiedzania naszych mediów społecznościowych:

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

https://www.youtube.com/channel/UCDsE1VEqkkY_xJo12bjvoqw

Artykuły i materiały telewizyjne przygotowuje dla Was zespół Fundacji Reakcja. Więcej o nasz znajdziecie na stronie https://www.fundacja-reakcja.pl/

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/