Samorząd - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 24 październik 2021 Godzina:

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Samorząd

XXXII Sesja Rady Miasta Kalisza w trybie zdalnym LIVE

O godz. 12.00 rozpoczęła się XXXII Sesja Rady Miasta Kalisza. Obrady odbywają się w trybie zdalnym. Zachęcamy do oglądania.

Porządek obrad:
I Otwarcie posiedzenia.
II Propozycje zmian porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V Podjęcie uchwał w sprawie:
1. nadania nazwy dla ronda oraz drogi na terenie miasta Kalisza,
2. uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,
3. uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025”,
4. uchylenia uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów,
5. zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów,
6. uchylenia uchwały w sprawie: ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w Mieście Kaliszu ze zmianami,
7. określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
8. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Kalisza Nr XVII/293/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok,
9. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg,
10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
11. zwolnień od podatku od nieruchomości,
12. zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych,
13. zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części,
VI Przyjęcie:
- informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020,
- informacji w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
VII Odpowiedzi na interpelacje.
VIII Interpelacje.
IX Zapytania radnych.
X Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI Punkt obywatelski.
XII Zamknięcie obrad.

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/