Polityka - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 29 lipiec 2021 Godzina:
imieniny: Marlena, Urban

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Polityka

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – wszystko, co trzeba wiedzieć

W niedzielę, 28 czerwca, między godziną 7:00 a 21:00, odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentujemy kalendarz wyborczy oraz najważniejsze informacje dotyczące głosowania.

Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza – tutaj.

Kalendarz wyborczy:

od 3 czerwca 2020 r. - przekazanie przez Państwową Komisję Wyborczą, za pośrednictwem środków masowego przekazu, informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa;

do 5 czerwca 2020 r. - zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami Prezydenta zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.,

- podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów,

- dokonanie zmian w podziale na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych;

od 8 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. - składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do 9 czerwca 2020 r. - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych:

- przedkładanie przez zainteresowanych właściwym komisarzom wyborczym propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib znajdujących się w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;
do 10 czerwca 2020 r. - zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- zgłaszanie ponownie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. oraz zawiadomiły one Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.,

- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

- składanie przez komisarzy wyborczych wniosków dotyczących zgłoszeń kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych;
do 12 czerwca 2020 r. - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i o możliwości głosowania przez pełnomocnika:

- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych;

do 15 czerwca 2020 r.* - zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą;

do 15 czerwca 2020 r. - powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych:

- powołanie przez Państwową Komisję Wyborczą okręgowych komisji wyborczych;

- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

do 16 czerwca 2020 r. - zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju:

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy,

- zawiadomienie konsulów przez wyborców wpisanych do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., którzy zmieniają miejsce pobytu przed dniem głosowania w dniu 28 czerwca 2020 r. lub zamierzają głosować korespondencyjnie, w celu dokonania przez konsula odpowiedniej zmiany w spisie lub skreślenia wyborcy ze spisu wyborców albo w celu odnotowania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w spisie wyborców,

- ustalenie przez kierujących redakcjami właściwych ogólnopolskich programów telewizyjnych, w tym TV Polonia, oraz radiowych, w drodze losowania, kolejności rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych;

od 16 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. do godz. 24:00 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze;

od 16 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. - przekazywanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwemu urzędowi gminy informacji o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

do 19 czerwca 2020 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

do 22 czerwca 2020 r.* - możliwość wydania przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej;

do 22 czerwca 2020 r. - odbieranie pakietów wyborczych osobiście przez wyborców we właściwych urzędach konsularnych, jeśli zadeklarowali to w zgłoszeniu zamiaru głosowania, jeśli w danym państwie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego:

- wysłanie przez konsulów pakietów wyborczych do wyborców wpisanych do spisów wyborców, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą,

do 23 czerwca 2020 r. - składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,

- przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami,

- doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju;
do 25 czerwca 2020 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą:

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach;

do 26 czerwca 2020 r. - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach; domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów:

- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania,

- wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy,

- dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą,

- doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów;

26 czerwca 2020 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej;

27 czerwca 2020 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców;

28 czerwca 2020 r. w godz. 7:00‑21:00 – głosowanie:

- dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania,

- dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

Więcej informacji.

kalisz.pl, fot. UMK

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/