Polityka - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
Dzisiaj jest: 21 wrzesień 2021 Godzina:
imieniny: Mira, Mateusz

Wyszukiwarka

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Top 1

Top 2

Top mały 1

Polityka

Wybory prezydenckie 2020 – informacja dla mieszkańców

10 maja 2020 r. odbędą się wybory prezydenckie. Pamiętajmy, że głosować mogą osoby, które znajdują się w stałym rejestrze wyborców. Konieczne jest więc dopisanie się do rejestru lub spisu wyborców.

W świetle zapisów zawartych w art. 24 ustawy o ewidencji ludności istnieje obowiązek meldunkowy. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy w terminie 30 dni od daty przybycia.

Zameldować można się osobiście bądź przez osobę upoważnioną posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo, udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dokonać także drogą elektroniczną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - platforma ePUAP.

Obowiązkowi meldunkowemu podlega również cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy cudzoziemiec jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jest zobowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej w 30. dniu przybycia do kraju.

Obowiązkowi meldunkowemu podlega także cudzoziemiec, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Jest on zobowiązany zameldować się najpóźniej 4. dnia, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu.

W celu zameldowania się na pobyt stały lub czasowy należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza, gdzie trzeba przedstawić jeden z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, np.: umowę cywilno-prawną, wypis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną, orzeczenie sądu lub akt notarialny, a także dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania. Dodać należy, że w przypadku osób małoletnich obowiązek meldunkowy wypełnia przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca opiekę.

Wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z wyborami prezydenckimi i zameldowaniem można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza, mieszczącym się w Biurze Obsługi Interesanta, przy ul. Kościuszki 1a - stanowiska pracy nr 3,4 i 5 lub pod numerami telefonów: +48 62 50 49 741, + 48 62 50 49 773 i za pomocą poczty elektronicznej: wso@um.kalisz.pl.

MIK za: kalisz.pl

Inside Max P

Inside 2

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

5R

Google Ads

Redakcja portalu

https://www.facebook.com/faktykaliskiepl

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor prowadzący
Anna Miklas-Pęcherz 

Redakcja telewizji

Oglądaj nas na kanale 232 i/ lub 140 

Multimedia Polska/ Vectra oraz na kanale YT

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 573 950 125
e-mail: media@fundacja-reakcja.pl

Redaktor naczelna
Agnieszka Gierz

Fundacja Reakcja

Nadawcą Telewizji Kalisz 

i wydawcą portalu faktykaliskie.pl jest Fundacja Reakcja

Kalisz, ul. Śródmiejska 36
tel. 607 942 977
e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl

Prezes fundacji
Marcin Spętany

https://www.fundacja-reakcja.pl/