Ogłoszenia PUP - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
imieniny: Glikeria, Sewer
Dzisiaj jest: 22 październik 2020 Godzina:

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Wyszukiwarka

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Ogłoszenia PUP

Nowe oferty pracy

Recepcjonistki, terapeuty zajęciowego czy lakiernika poszukują w tym tygodniu pracodawcy z regionu. Wszystkie oferty jak zwykle znajdziecie w naszej najświeższej Giełdzie Pracy, którą nadesłał kaliski "pośredniak".

1. Firma w Kaliszu, e-mail: piotrkaczmarek@interlis.pl

zatrudni:

Referenta ds. ochrony środowiska / Pracownika biurowego

Wymagania: Wykształcenie średnie branżowe, podstawowa wiedza z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powietrza i wód, znajomość obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska oraz umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, umiejętność pracy w zespole, dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel), prawo jazdy kat. B, podstawowa wiedza z zakresu gospodarki, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

2. Hotel w Kaliszu, tel. 501 516 137

zatrudni:

Recepcjonistkę

Wymagania: Wykształcenie zawodowe.

3. Hotel w Kaliszu, tel. 501 516 137

zatrudni:

Pracownika hotelu / hotelową 1/2 etatu

Wymagania: Chęci do pracy.

4. DDPS w Kaliszu, ul. Cegielniana 6

zatrudni:

Terapeutę zajęciowego

Wymagania: Wymagania kwalifikacyjne: Ogólne: ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, ma ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku. Wykształcenie niezbędne -wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku lub policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie. Niezbędna wiedza specjalistyczna: wiedza z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku , a w szczególności znajomość: ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o zapobieganiu narkomanii, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz dodatkowo ustawy o rachunkowości i przepisów dot. inwentaryzacji i archiwizacji dokumentów. Umiejętności psychospołeczne: Kreatywność, obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność, empatia; fachowość i profesjonalizm w działaniach; łatwość nawiązywania kontaktów; umiejętność słuchania, wysławiania się oraz wypowiadania na piśmie; zaangażowanie we współpracę z innymi instytucjami, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu. Umiejętności praktyczne: umiejętności manualne, umiejętności informatyczne, inicjatywa i wprowadzanie zmian, umiejętność organizacji pracy na własnym stanowisku; umiejętność pracy w zespole i umiejętność kierowania grupą osób; umiejętności negocjacyjne i rozwiązywania konfliktów, umiejętność stosowania i interpretacji wewnętrznych aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku, znajomość języka obcego najlepiej angielskiego; prawo jazdy kat. B, dodatkowo: mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej Dodatkowe informacje: 1/.Wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. 2/.Rozliczanie godzin dodatkowych zgodnie z Regulaminem Pracy w DDPS. 3/.Informacja na temat wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%. Wymagane dokumenty: 1. CV oraz wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 2. List motywacyjny uzasadniający przystąpienie do naboru na stanowisko TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO 3. Kserokopia dokumentu potwierdzająca wymagane wykształcenie 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 6. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz potwierdzenie posiadanych uprawnień 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 8. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii 9. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych ze stanowiskiem pracy 10.W celu ułatwienia kontaktu z kandydatami prosi się o podanie adresu mailowego lub numeru telefonu. 1/.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze księgowości Dziennego Domu Pomocy Społecznej ul. Cegielniana 6, 62-800 Kalisz parter, osobiście lub pocztą -w terminie do 25 września 2020 ;do godziny 12.00. 2/.UWAGA! Ofertę z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Oferta na stanowisko TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Cegielniana 6 3/.Dla dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego terminem wiążącym jest data wpływu do DDPS w Kaliszu a nie data nadania. 4/.Aplikacje, które wpłyną do DDPS w Kaliszu po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane. 5/.Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, na które aplikuję ( zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art.22 §1 Kodeksu Pracy ). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałem się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą Informacyjną 6/.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.e-bip.org.pl/ddpskalisz oraz na tablicy informacyjnej w stołówce DDPS Kalisz ul. Cegielniana 6 7/.Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na kolejny etap naboru (rozmowa kwalifikacyjna, test) w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. 8/. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 62 75 35 778 w godz. 8.oo -14.oo w dni robocze 9/.Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Całość ogłoszenia dostępna na stronie: https://www.e-bip.org.pl/ddpskalisz/6595

5. Spółka  w Kaliszu,  tel. 62 762 34 99

zatrudni:

Zbrojarzy

Wymagania: Praktyka na stanowisku. Praca Kalisz i okolice.

6. Spółka w Kaliszu, tel.  62 505 71 03

zatrudni:

Pracowników produkcji

Wymagania: Dobry stan zdrowia. Praca stojąca.

7. Firma w Kaliszu, tel. 571 253 950

zatrudni:

Szwaczki - overlock

Wymagania: Umiejętność szycia lekkiego, mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku szwaczki, możliwość przyuczenia.

8. Salon w Kaliszu, tel. 669 307 330

zatrudni:

Fryzjera

Wymagania: Wykształcenie zawodowe kierunkowe, mile widziane doświadczenie.

9. Firma w Kaliszu, tel. 506 815 171

zatrudni:

Stolarza – pracownika produkcji

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, doświadczenie stolarskie (znajomość maszyn stolarskich), mile widziane doświadczenie w montowaniu mebli, możliwe przeszkolenie do pracy. Miejsce pracy Opatówek. Zakres: Praca na produkcji - produkcja mebli, elementów meblowych i dekoracji, praca w delegacji uczestniczenie w montażu elementów meblowych - strefy wielkopowierzchniowe takie jak galerie, sklepy, centra handlowe, biura.

10. Firma z Mielca, tel. 784 659 334, e-mail: marketingtop@o2.pl

zatrudni:

Osobę sprzątającą  

Wymagania: Mile widziane osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Praca w Kaliszu.

11. Spółka w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

Pracowników produkcji

Wymagania:  Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy. Pracodawca oferuje stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę, możliwość pracy i zdobycia doświadczenia w międzynarodowym koncernie produkcji spożywczej, pakiet szkoleń, możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, bezpłatny pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie sponsorowane przez Pracodawcę, możliwość korzystania z usług i świadczeń Funduszu Świadczeń Socjalnych, kartę Multisport.

12. Firma w Kaliszu, tel. 537 722 870, e-mail: biuro@djtrade.pl

zatrudni:

Lakiernika

Wymagania: Umiejętności techniczne/mechaniczne, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, zaangażowanie i entuzjazm, gotowość do pracy w systemie jednozmianowym, precyzja i dokładność. Pracodawca oferuje pracę z nowoczesnym parkiem maszynowym, ciekawe zadania w ambitnym zespole, który preferuje zaangażowanie i inicjatywę w działaniu, możliwość rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, wynagrodzenie + premię.

13. Zakład w Kaliszu, tel. 62 764 22 09, e-mail;

zatrudni:

Specjalistę ds. sprzedaży

Wymagania: Wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, dobra znajomości języka angielskiego, mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego.

14. Sklep w Kaliszu, e-mail: agd1001@op.pl

zatrudni:

Sprzedawcę / Pakowacza 1/4 etatu

Wymagania: Wykształcenie zawodowe lub średnie, dyspozycyjność w godzinach 10-14 lub 14-18, mile widziane doświadczenie w pracy w handlu detalicznym, cierpliwość i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

15. Firma w Kaliszu, tel. 881 721 111

zatrudni:

Operatorów maszyn

Wymagania: Mile widziane wykształcenie wyższe inżynieria, automatyka przemysłowa.

16. Firma w Kaliszu, tel. 881 721 111

zatrudni:

Pracowników produkcji

Wymagania: Dyspozycyjność, chęci do pracy. Praca przy produkcji maseczek.

17. Zakład w Ołoboku, tel. 665 122 555

zatrudni:

Pomocnika mechanika/wulkanizatora

Wymagania: Wyksztalcenie bez znaczenia, osoba chętna do pracy. Istnieje możliwość przyuczenia – przeszkolenia.

18. Firma w Kaliszu, tel. 795722628, email: borowskamariola7@gmail.com

zatrudni:

Kierowcę samochodu ciężarowego

Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. CE, przewóz rzeczy.

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.