sas_idmnet.cmd.push(function() {sas_idmnet.placementsList(['top_1','side_1','sky_left','side_bottom','bottom_0','bottom_1','prg_inside_top','prg_inside_middle','m_bottom_1','m_inside_top','m_top_1','inside_1','inside_2','m_inside_1','m_inside_2','inside_1_wide','inside_2_article','m_inside_2_article','m_inside_3_article','m_inside_4_article','inside_3_article','inside_4_article','inside_5_article','side_2','side_3']);});

Ogłoszenia PUP - Fakty Kaliskie

kontrast:
wielkość czcionki:
A- A+
imieniny: Lesława, Jakub
Dzisiaj jest: 28 listopad 2020 Godzina:

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Wyszukiwarka

Top 1

Top 2

Top mały 1

Top maly 2

Ogłoszenia PUP

Giełda pracy z dnia 16.06.2020

Wtorek tradycyjnie rozpoczynamy najświeższą Giełdą Pracy. W tym tygodniu poszukiwani są m.in. pracownicy produkcyjni, kierowca wywrotki, ogrodnik i instruktor nauki jazdy. Wszystkie oferty znajdziecie poniżej.

1. Spółka w Kaliszu, ul. Łódzka 153

zatrudni:

Pracowników produkcyjnych

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy. Pracodawca oferuje stabilne warunki zatrudnienia- umowa o pracę, możliwość pracy i zdobycia doświadczenia w międzynarodowym koncernie produkcji spożywczej, bardzo dobrą atmosferę pracy, pakiet szkoleń, możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, bezpłatny pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie sponsorowane przez Pracodawcę, możliwość korzystania z usług i świadczeń Funduszu Świadczeń Socjalnych, kartę Multisport

Osoby zainteresowane proszone są o aplikowanie poprzez link: https://jobdetails.nestle.com/job/Kalisz-Pracownik-Produkcyjny/603796901/?locale=en_US.

2. DDPS w Kaliszu, tel. 62 75 35 778, e-mail; ddps.kalisz@wp.pl

zatrudni:

Księgową ¾ etatu

Wymagania: Wykształcenie niezbędne: wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, wyższe wykształcenie - 2 lata stażu pracy, średnie wykształcenie - 4 lata stażu pracy, kompleksowa wiedza z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku , a w szczególności znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, ustawy o promocji zatrudnienia, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, przepisów dot. inwentaryzacji i archiwizacji dokumentów. Umiejętności psychospołeczne: obowiązkowość, terminowość , komunikatywność, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy, umiejętność logicznego myślenia, umiejętność selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, zdolność do działania pod niewielkim nadzorem. Umiejętności praktyczne: umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku; fachowość i profesjonalizm w działaniach; znajomość procedur postępowania administracyjnego; obsługa komputera w tym programu OPTIMA ( mile widziane),Płatnik , pakietu MS Office ( Word, Excel) oraz obsługa urządzeń biurowych, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność. Pozostawanie w dyspozycji przełożonego po godzinach pracy może mieć charakter sporadyczny, i zależy od konieczności terminowej realizacji zadań. Wymagania ogólne: 1. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań. Na potwierdzenie znajomości języka polskiego osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego zobowiązana jest załączyć dokument, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. z 2009r., Nr 64, poz. 539). 2. kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe. 3. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 4.posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku. 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii. Ogłoszenie dostępne jest pod linkiem: https://www.e-bip.org.pl/ddpskalisz/6595.Umowa o pracę: 2300-2500zł. Zakres: Celem pracy na stanowisku jest prowadzenie rachuby płac, teczek osobowych, rozliczanie ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie dokumentacji inwentarzowej ośrodka. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy); planowe i terminowe sporządzanie list płac; wyliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego; rozliczenia pracowników i jednostki z Urzędem Skarbowym, ZUS, PEFRON; rozliczenia komornicze; rozliczenia delegacji pracowniczych; sporządzanie dokumentacji emerytalnej i rentowej; terminowe sporządzanie sprawozdań do GUS; prowadzenie dokumentacji i rozliczenie prac społecznie użytecznych, robót publicznych i staży; 9. uzupełnienie i prowadzenie na bieżąco kartotek pozostałych środków trwałych.(ewidencja ilościowa); uzupełnienie i prowadzenie na bieżąco księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych (ewidencja ilościowo - wartościowa); oznakowanie kodami składników majątkowych powyżej 100 zł; przygotowanie dokumentacji do inwentaryzacji i kasacji; dokonywanie uzgodnień wartości księgi inwentarzowej z dokumentacją księgową; ewidencja zwolnień lekarskich pracowników; udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; przestrzegania terminów aktualizacji podpisu elektronicznego; przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach; . prowadzenie terminarza badań lekarskich pracowników( okresowych i san.-epid.); prowadzenie rozliczeń podatkowych ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości; zachowanie tajemnicy zawodowej w zakresie informacji zdobytych w toku czynności zawodowych; kierowanie się zasadami etyki zawodowej, zasadą dobra osób i rodzin podopiecznych; wykonywanie innych poleceń służbowych głównej księgowej i kierownika; przestrzeganie zasad i procedur kontroli zarządczej przyjętych w DDPS. Wymagane dokumenty: 1. CV oraz wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 2. List motywacyjny uzasadniający przystąpienie do naboru na stanowisko: KSIĘGOWA. 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie. 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie. 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. 6. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii. 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych ze stanowiskiem pracy. 8.W celu ułatwienia kontaktu z kandydatami prosi się o podanie adresu mailowego lub numeru telefonu. Składnie dokumentów 1/.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze księgowości Dziennego Domu Pomocy Społecznej ul. Cegielniana 6, 62-800 Kalisz parter, osobiście lub pocztą -w terminie do 30 czerwca 2020;do godziny 12.00. 2/.UWAGA! Ofertę z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Oferta na stanowisko KSIĘGOWA w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 3/.Dla dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego terminem wiążącym jest data wpływu do DDPS w Kaliszu a nie data nadania. 4/.Aplikacje, które wpłyną do DDPS w Kaliszu po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane. 5/.Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, na które aplikuję ( zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art.22 §1 Kodeksu Pracy ). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałem się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą Informacyjną 6/.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.e-bip.org.pl/ddpskalisz oraz na tablicy informacyjnej w stołówce DDPS Kalisz ul. Cegielniana 6 7/.Zgodnie z art. 13 ust 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1282 z późn. zm.) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w niniejszym ogłoszeniu. 8/.Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na kolejny etap naboru w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. 9..UWAGA ! Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy należy opatrzyć (pod ich treścią) własnoręcznym podpisem. 10/. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 62 75 35 778 w godz. 8.oo -14.oo w dni robocze 11/.Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli tzw. RODO informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu z siedzibą przy ul. Cegielnianej 6, 62-800 Kalisz, nr tel.: + 48 62 753 57 78. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, telefonicznie lub na adres e-mail ddps.kalisz@wp.pl. W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, którego zadaniem jest m. in. monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować pod adresem e- mail: iod.jm@wp.pl. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na które Państwo aplikujecie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO związku z przepisami Ustawy z dnia 29.06.1974r Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art.6 ust.1 lit. a RODO w związku z wyrażoną zgodą. W związku z przekazaniem swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. W przypadku danych osobowych zbieranych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych przepisami RODO oraz prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętym zgodą nie jest obowiązkowe a ich nie podanie będzie brak nie ma wpływu na Państwa udział w naborze (wpływa np. na usprawnienie przebiegu naboru).Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

3. Spółka w Kaliszu, tel. 666010954, e-mail; rekrutacja@gunnebo.com

zatrudni:

Specjalistę ds. marketingu i sprzedaży

Wymagania: Wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat. B, obsługa programu Microsoft Office, obsługa programów: ADOBE INDESIGN, WORD, PHOTOSHOP, obsługa programów graficznych, 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, znajomość języka angielskiego w stopniu B2.

4. Stacja paliw w Kaliszu, tel. 669 014 770

zatrudni:

Pracownika obsługi klienta w stacji paliw

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane doświadczenie w handlu, mile widziana książeczka sanepidu.

5. Firma w Kaliszu,  tel. 605 036 160, e-mail: biuro@iterbud.pl

zatrudni:

Robotników drogowych - brukarzy

Wymagania: Mile widziane doświadczenie jako pracownik drogowy w zakresie układania kostki brukowej i krawężników. Praca Kalisz i okolice.

Kierowcę wywrotki

Wymagania: Prawo jazdy kat. C, przewóz rzeczy, mile widziana karta kierowcy. Praca Kalisz i okolice.

6.Firma w Kaliszu, tel. 602 269 075

zatrudni:

Pracownika fizycznego

Wymagania: Dobry stan zdrowia. Praca przy kanalizacjach.

7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Kaliszu, ul. Noskowska 3-5

zatrudni:

Robotnika drogowego

Wymagania: Wykształcenie podstawowe. Kontakt osobisty z CV.

8. ODZ w Grabowie Wójtostwo, tel.  607 576 480,

zatrudni:

Instruktora nauki jazdy

Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy klat. B, ukończony kurs instruktora nauki jazdy kat. B, mile widziane uprawnienia instruktora w zakresie prawa jazdy kat. C, D, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

9. Salon w Kaliszu, tel. 508 224 123

zatrudni:

Fryzjera

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe, praktyka w zawodzie.

10. Firma w Kaliszu, tel. 697 614 108

zatrudni:

Ogrodnika

Wymagania: Umiejętność obsługi maszyn ogrodniczych (pilarki, kosiarki itp.), mile widziane prawo jazdy kat. B.

Kategorie P

3R

4R

Poziomy Bottom

W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.faktykaliskie.pl, która należy do Grupy Multimedia Polska, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.

Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego. Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego będą wykorzystywane.

Multimedia Polska S.A. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Multimedia Polska S.A. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych. W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł. Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Polska S.A. przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Polska S.A. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce.

Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 5861044881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91.764.808,00 PLN Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: w celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 244 244 244.